PERSONUPPGIFSPOLICY

 1. INTRODUKTION
  Cycleurope Sverige AB (”Cycleurope”) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom denna webbplats, mobila applikationer och andra framtida digitala kontaktytor.
  Denna personuppgiftspolicy (nedan ”Personuppgiftspolicyn”) är till för att du som användare ska känna dig trygg med att Cycleurope hanterar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Tänk på att genom att använda de digitala kanalerna och/eller någon av de produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller (”Tjänsterna”) samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig. Du behöver inte lämna några personuppgifter för att använda Tjänsterna, men om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte kan ta del av Tjänsterna eller använda alla delar av Tjänsterna. Saknar du svar på någon fråga som du har får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

 2. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
  Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. I Tjänsterna kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, bankkontouppgifter och liknande (sammantaget härefter ”Personuppgifter”).

 3. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

  Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avser ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv (nedan ”Känsliga Personuppgifter”). Vi kommer inte att behandla Känsliga Personuppgifter inom ramen för Tjänsterna.

 4. VAD ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER TILL?
  Ändamålen och syftena med behandlingen av Personuppgifterna är att vi såsom tillhandahållare av Tjänsterna ska kunna få synpunkter om de digitala kanalerna och däri ingående Tjänster och att du ska kunna medverka i tävlingar eller andra aktiviteter. Vi behandlar även Personuppgifter för att administrera beställningar, leveranser, betalning och finansering av varor och tjänster du
  beställer, samt för att kunna kontakta dig i syfte att fullgöra vårt lagstadgade produktansvar om en levererad produkt skulle visa sig vara bristfällig. Personuppgifterna kan vidare komma att behandlas för att administrera försäkringsärenden.

  För att optimera användningen av de digitala kanalerna och Tjänsterna samt för att kunna erbjuda dig anpassade erbjudanden och marknadsföring kan vi även samla in uppgifter om dig för att kunna anpassa kommunikationen till dina
  intressen och liknande. Vi kan även komma att dela med oss av uppgifter om dina intressen och liknande till våra samarbetspartners för att även de ska kunna erbjuda dig anpassad marknadsföring och erbjudanden. I förekommande fall kan vi också komma att överföra dina Personuppgifter till våra finansieringspartners i samband med att vi säljer dina fakturor vidare.

 5. INFORMATION FRÅN ANNAN
  Vi kan i vissa fall komplettera de av dig lämnade Personuppgifterna med information från annan i syfte att utvärdera och förbättra de digitala kanalerna och Tjänsterna samt erbjudanden och marknadsföring.

 6. INFORMATION TILL ANNAN
  Vi kommer att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med tredje part
  i enlighet med vad som tillåts av dig eller genom din användning av Tjänsterna.
  Om du exempelvis är involverad i en transaktion med en av Cycleuropes
  återförsäljare så kan återförsäljaren tillhandahållas dina för- och efternamn, och
  adress m.m. för att slutföra affären.

  Cycleurope ansvarar inte för webbplatser eller tjänster som tredje part
  tillhandahåller. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Cycleurope
  är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras
  informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom
  tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna
  innan några personuppgifter skickas till dem.
  Utöver vad som anges i denna Personuppgiftspolicy kommer vi inte att dela de
  Personuppgifter du tillhandahåller till oss med någon tredje part. Som tredje
  part avses inte en individ eller juridisk person som direkt eller indirekt
  kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som
  Cycleurope (”Koncernbolag”). Koncernbolag som får del av Personuppgifterna
  kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i
  denna Personuppgiftspolicy.

  Vi kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till våra
  digitala kanaler eller Tjänsterna. Dessa leverantörer kan hantera
  Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som
  är insamlade via de digitala kanalerna eller Tjänsterna. Vi kommer alltid att
  sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och att endast dela
  information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt
  arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer även kräva av dessa
  leverantörer att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna
  Personuppgiftspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i
  något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

 7. ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE LAND

  Vi kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför
  EU/EES).

 8. SAMTYCKE

  När du godkänner denna Personuppgiftspolicy godkänner du att vi använder
  och behandlar dina Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna
  Personuppgiftspolicy.
  Om du inte accepterar vad som sägs i denna Personuppgiftspolicy ber vi dig
  vänligen att inte använda de digitala kanalerna eller Tjänsterna.
  Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

 9. RADERING AV UPPGIFTER

  Dina Personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är
  nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i
  övrigt att radera Personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

 10. RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION

  Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka
  (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt
  felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta huruvida vi behandlar Personuppgifter
  om dig kan du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till oss
  (se ”Kontaktuppgifter” nedan).

 11. SÄKERHET

  Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som
  krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller
  förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter på
  digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

 12. KONTAKTUPPGIFTER

  Om du har några frågor om vår Personuppgiftspolicy eller har någon annan
  fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på:

  Cycleurope Sverige AB, org.nr 556036-5636

  Birger Svenssons Väg 28
  432 40 Varberg
  0340-86000
  info@cycleurope.se

Crescentsjosala_logotypBianchi
0